Exercitarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal

​Scopul și temeiul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal

Potrivit  art.20, art.32, art.46, art.54 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, actele administrative emise/adoptate obligatoriu se plasează în Registrul de stat al actelor locale (RSAL). Actele cu caracter individual ce conțin date cu caracter personal, la fel, se introduc în RSAL și pot fi accesate în conformitate cu Legea nr.133 /2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Actele administrative care conțin date cu caracter personal incluse în RSAL nu pot fi accesate sau vizualizate public, la acestea  accesul este restricționat, vizualizarea fiind posibilă  doar pentru angajații autorizați în modul stabilit de Hotărîrea Guvernului nr.672/2017 ”Pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale”. Actul administrativ care conține date cu caracter personal este accesibil pentru vizualizare publică doar în varianta depersonalizată, cu hașurarea datelor cu caracter personal conform cerințelor prestabilite de legislație.

Responsabilitatea pentru corectitudinea plasării actului administrativ în RSAL, inclusiv în varianta depersonalizată, îi revine persoanei autorizate din cadrul autorității publice locale emitente.

Participanții și subiecții de date cu caracter personal vizați
  1.     Statul, în calitate de proprietar;
  2.     Cancelaria de Stat, în calitate de posesor și deținător;
  3.     Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în calitate de operator tehnico-tehnologic al Registrului;
  4.     oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, în calitate de furnizori de date și utilizatori;
  5.     autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv ale unității teritoriale autonome cu statut juridic special, în calitate de furnizori de date privind actele emise/adoptate și utilizatori;
  6.     persoanele fizice şi juridice, entități interesate, în calitate de utilizatori.
Participanții la Registru sînt obligați să protejeze resursele informaționale incluse în Registru împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii sau răspândirii datelor cu caracter personal, precum și împotriva altor acțiuni ilicite.


Prelucrarea  datelor cu caracter personal

Categoriile de date ce urmează a fi prelucrate sunt specificate în ”Instrucțiunea cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal din cadrul resursei informaționale de stat Registrul de stat al actelor locale”, aprobat prin Ordinul Cancelariei de Stat nr.315-A din 23.04.2018 (plasat  pe partea publică a Registrului ”actelocale.gov.md” în rubrica ”informații utile” și pe interfața Registrului, accesat de persoanele autorizate ”rsal.gov.md”).

Datele cu caracter personal se prelucrează de către Cancelaria de Stat și oficiile teritoriale ale acesteia exclusiv în măsura, în care sînt necesare scopului prestabilit al controlului administrativ de legalitate, exercitat în condițiile Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală și conform competențelor funcționale, asigurîndu-se nivelul de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal, în limitele principiilor legislației privind protecția acestora.

Prelucrarea în cadrul Registrului a datelor cu caracter personal de către autoritățile administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv din cadrul unității teritoriale cu statut juridic special, urmează a fi efectuată în strictă conformitate cu prevederile  Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.


Drepturile subiecților datelor cu caracter personal
  • pot înainta o plîngere în adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care va fi examinată conform procedurii și în termenul stabilit de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal în cazul, în care consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cerințelor legale;
  • pot sesiza instanța de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale, în cazul dacă au suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
  • după caz, alte drepturi prestabilite de Legea nr.133/2011.
RSAL permite stocarea, păstrarea și securitatea actelor administrative și documentele aferente acestora, conform cerințelor cadrului legal. Operatorul tehnico-tehnologic al Registrului asigură arhivarea electronică permanentă a acestora.

Subiectul datelor cu caracter personal care consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cu cerințele Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal poate înainta o plîngere în adresa Cancelarie de Stat, care va fi examinată în termen de 30 de zile.

Pentru informații suplimentare privind drepturile subiecților de date cu caracter personal, urmează să contactați Secția tehnologii informaționale sau Direcția administrație publică la numerele de telefon 022-250-367, 022-250-149, 022-250-577.
up